Thông tin cổ đông

Bản công bố thông tin

Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần công ty tnhh nhà nước mtv quản lý bến xe tt húê khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và quy chế đấu giá trước khi đăng ký tham dự đấu giá.tổ CHỨC PHÁT HÀNH

Điều lệ Công ty cổ phần Bến xe Huế năm 2015

Điều lệ doanh nghiệp công ty là một hợp đồng nhiều bên (các thành viên/cổ đông) dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để quy định về quyền & nghĩa vụ của các bên, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty. Điều lệ doanh nghiệp không được trái với quy định của pháp luật.

Quy định về số cổ phần ưu đãi và cam kết; Tiêu chí xác định là cán bộ trình độ cao.

Đại hội Công đoàn diễn ra vào lúc 19h00 ngày 02/6/2015 đã đi đến thống nhất cao để trình lên Lãnh đạo Công ty .... sử dụng số lao động ở lại Công ty cổ phần được tối đa, giúp tạo công ăn việc làm cho cán bộ đã gắn bó với đơn vị, đồng lòng gắn kết giữa người lao động với Công ty khi đơn vị chuyển qua mô hình hoạt động mới là hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp