Điều lệ hoạt động

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội có mục lục

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và dự kiến có hiệu lực từ ngày. 01/01/2021. Bến xe Huế đã tạo mục lục tham chiếu để quý bạn đọc và tập thể CBCNV có nhu cầu tìm hiểu dễ theo dõi và nắm bắt.

Điều lệ Công ty cổ phần Bến xe Huế năm 2015

Điều lệ doanh nghiệp công ty là một hợp đồng nhiều bên (các thành viên/cổ đông) dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để quy định về quyền & nghĩa vụ của các bên, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty. Điều lệ doanh nghiệp không được trái với quy định của pháp luật.

Luật doanh nghiệp năm 2014

Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 là Luật doanh nghiệp đang được áp dụng bổ sung những điểm mới thuận lợi cho doanh nghiệp. Download file đính kèm tại đây.

Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; trong đó có một số quy định mới về xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại các doanh nghiệp khác; cơ cấu vốn cổ phần lần đầu; bổ sung chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?