Thông tin cổ đông

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội có mục lục

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và dự kiến có hiệu lực từ ngày. 01/01/2021. Bến xe Huế đã tạo mục lục tham chiếu để quý bạn đọc và tập thể CBCNV có nhu cầu tìm hiểu dễ theo dõi và nắm bắt.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp