Chương trình Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2022, nhiệm kỳ 2021-2025

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 – NĂM 2022

NHIỆM KỲ 2021-2025

Vào lúc 14h00 ngày 10/01/2022

- Từ 14h00 đến 14h30: Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông, Phát tài liệu

- Từ 14h30 đến 14h45:       Tổng hợp số liệu(Thư ký đại hội)  

  - Từ 14h45 đến 16h30:       Đại hội

1.     Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

2.     Giới thiệu chủ tịch đoàn và thư ký đoàn:

3.     Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

4.     Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty:

-         Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

-         Phương hướng hoạt động SXKD năm 2023;

5.     Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

6.     Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số kết quả thực hiện năm 2022, phương hướng hoạt động, phối hợp năm 2023;

7.     Đại hội thảo luận:

-         Các ý kiến của cổ đông về kết quả SXKD năm 2022;

-         Tỷ lệ cổ tức 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;

8.     Biểu quyết tỷ lệ cổ tức 2022 và chỉ tiêu SXKD năm 2023;

9.     Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

10.            Công bố quyết định khen thưởng và đón nhận cờ thi đua của Uỷ ban Tỉnh năm 2022.

11.             Thông qua nghị quyết Đại hội

12.             Bế mạc

BAN TỔ CHỨC

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?