Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025

Vào lúc 14h ngày 29 tháng 01 năm 2021 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Huế nhiệm kỳ 2021-2025. Đến dự có đại diện tập thể CBCNV Bến xe Huế và đầy đủ các cổ đông Công ty.

Toàn cảnh hình ảnh Đại hội chi tiết ghi nhận được phần 1 (18 ảnh): http://benxehue.vn/#gallery-45-1

Phần 2 (18 ảnh): http://benxehue.vn/#gallery-46-1

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

NHIỆM KỲ 2021-2025

          Thời gian:    14 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2021

          Địa điểm:     VP Công ty CP Bến xe Huế, 97 An Dương Vương, tp Huế

Stt

Nội dung

1

-       Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự đại hội(ĐH)

-       Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu

2

-       Chào cờ

-       Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH

-       Tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của ĐH

3

-       Khai mạc: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

-       Thông qua chương trình làm việc của ĐH

-       Giới thiệu, thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn, Ban bầu cử

-       Thông qua Quy chế làm việc và hướng dẫn biểu quyết tại ĐH

4

-       Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ thứ nhất (kết quả SXKD nhiệm kỳ bao gồm kết quả SXKD năm 2020) và định hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2025

5

-       Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch SXKD 2021

6

-       Báo cáo trình đại hội cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐH về:

+ Phương án phân phối lợi nhuận 2020, cổ tức 2020, cổ tức còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

+ Kế hoạch SXKD năm 2021 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và một số nội dung khác.

+ Thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

-       Báo cáo trình đại hội cổ đông thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ Công ty

7

-       Đại hội thảo luận

-       Biểu quyết các nội dung trình ĐH ở trên (Nội dung 6)

8

-       Phát biểu của lãnh đạo Công ty

9

-       Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

 

-       Thông qua Quy chế đề cử và ứng cử, Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT), Ban kiểm soát(BKS) nhiệm kỳ 2021-2025(nếu có)

10

-       Bầu cử thành viên HĐQT, BKS(nếu có)

11

-       ĐH nghỉ giải lao (nếu có bầu cử)

12

-       Công bố kết quả kiểm phiếu(nếu có)

 

-       HĐQT và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên

 

-       Tri ân thành viên HĐQT, BKS cũ và giới thiệu (ra mắt) thành viên HĐQT, BKS mới. Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới.

13

-       Công bố quyết định khen thưởng và khen thưởng năm 2020

14

-       Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2021-2025

15

-       Bế mạc Đại hội

 Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới đầy thử thách, cơ hội ... cho HĐQT Công ty và tập thể CBCNV thực hiện chương trình ĐHĐCĐ đã giao phó. Đại hội kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày./. 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp