Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ TƯ – NĂM 2019

NHIỆM KỲ 2015-2020

 

- Từ 14h00 đến 14h30:       Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông, Phát tài liệu

- Từ 14h30 đến 14h45:         Tổng hợp số liệu(Thư ký đại hội)       

- Từ 14h45 đến 16h30:       Đại hội

                                               

1.     Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

2.     Giới thiệu chủ tịch đoàn và thư ký đoàn:

3.     Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

4.     Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty:

-         Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

-         Phương hướng hoạt động SXKD năm 2019

5.     Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

6.     Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

7.     Đại hội thảo luận:

-         Các ý kiến của cổ đông về kết quả SXKD năm 2018

-         Tỷ lệ cổ tức 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

8.     Biểu quyết tỷ lệ cổ tức 2018 và chỉ tiêu SXKD năm 2019

9.     Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

10.            Công bố quyết định khen thưởng

11.             Thông qua nghị quyết Đại hội

12.             Bế mạc

 

BAN TỔ CHỨC

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp