Thông tin cổ đông

Luật doanh nghiệp năm 2014

Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 là Luật doanh nghiệp đang được áp dụng bổ sung những điểm mới thuận lợi cho doanh nghiệp. Download file đính kèm tại đây.

Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; trong đó có một số quy định mới về xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại các doanh nghiệp khác; cơ cấu vốn cổ phần lần đầu; bổ sung chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 02346287777
Hỗ trợ vận tải
Z 0854441080
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp