Cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động 100% công suất từ 19/3/2022

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thực hiện thông báo số 36/TB-BCĐ ngày 18 tháng 3 năm 2022 về điều chỉnh các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, đáng lưu ý từ 0h ngày 19/3/2022 thống nhất cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động với 100% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 và chủ trương mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị .. căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp; tuyên truyền, vận động cán bộ công viên chức, người lao động và người dân tiếp tục duy trì việc thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chi tiết thông báo số 36/TB-BX ngày 18/3/2022 và thông báo có hiệu lực thay thế thông báo số 12/TB-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trực ban phòng chống Covid-19 tại Công ty cổ phần Bến xe Huế xin liên hệ qua số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣2️⃣6️⃣.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp